• ورود / ثبت نام


طرح پرداخت پاداش بازاريابي شبكه ای

طرح پرداخت پاداش پيش رو طرحی تركيبی و تشكيل شده از چند طرح معروف و قابل اعتماد در صنعت بازاريابي شبكه ای مي باشد. در طراحی اين پلن تلاش شده است تا تمام ملزومات كاری يك توزيع كننده ، از زمان ثبت نام تا رسيدن به مراحل كاری بالاتر، واقع گرايانه و حساب شده تعريف و تنظيم گردد.
نگاه مديريت شركت نگاهی بر پايه تجارت قانونمند ، اخلاق گرا و با تبعيت كامل از قوانين حاكم می باشد، لذا در طراحی پلن از هرگونه تلاشی در جهت حركت به سمت كسب سود يك طرفه و غير اخلاقی اجتناب شده است و همواره تلاش گرديده ضمن رعايت موازين جاری اين تجارت، كسب و كاری شرافتمندانه بر پايه فروش محصولات باكيفيت و خدماتی مطلوب همراه با ساختاری برنده برنده ما بين شركت ، مشتريان و كليه بازاريابان محترم ايجاد گردد.

طرح پرداخت پاداش شركت تركيبی از طرح پاداش چند سطحی پلكانی و پاداش نسلی و مشاركتی ميباشد و به گونه ای طراحی شده است كه در بيشترين حالت تا 40 درصد پاداش پرداخت نمايد لازم به ذكر است كليه پاداش های مربوط به حجم فروش بعد از احتساب ضرايب هر كالا محاسبه و پرداخت مي گردد. كه شركت نسبت به محاسبه پرداخت پورسانت به بازارياب ها حداكثر تا هفتم هر ماه اقدام خواهد كرد كليه پرداخت ها ضريبی از %100حاشيه سود شركت ، %40 سهم پاداش محاسبه شده است.


تخفيف خرده فروشی............................... % 5نقدی
--------------------------------------------------
پاداش چند سطحی ...........................
پاداش نسلی ................................
پاداش حجمی ..............................
پاداش مشاركت راهبری .........................
پاداش سفيران
صفحه 3از 11
تعاريف و اصطلاحات


توزيع كننده : يك توزيع كننده شخصی است كه از طريق يك توزيع كننده ديگر به شركت معرفي مي گردد و بعد از ثبت نام مي تواند از طرح پرداخت پاداش شركت كسب درآمد نمايد.
زيرمجموعه : به موقعيتهای توزيع كننده در سلسله مراتب زير مركز درآمد گفته می شود.
سرشاخه : به موقعيتهای توزيع كننده در سلسله مراتب بالای يك مركز درآمد باشد گفته می شود.
سطوح : سطوح به لايه های زيرمجموعه يك توزيع كننده گفته مي شود. مراكز درآمدی كه يك فرد، حامی موقعيتی آنهاست، شامل سطح اول می شود. موقعيتهای زير سطح اول، شامل سطح دوم هستند و به همين ترتيب تا پايين ادامه پيدا می كند. حجم فروش يك مركز درآمد در هيچ يك از سطوح زيرمجموعه شمارش نمي شود. حجم فروش مشتری به منظور تعيين موقعيت/ سطحی كه در آن قرار دارد در مركز درآمدی خود توزيع كننده محاسبه می شود.
نسل : هر مركز درآمدی كه به رتبه ای مساوی و يا بالاتر از رتبه سازمانی مدير ياقوت دست پيدا كند، يك نسل را تشكيل می دهد. براي رسيدن به همرده و هم رتبه مدير ياقوت در عمق گروه فروش، شركت حداكثر تا هفت سطح گروه فروش را مورد بررسی قرار می دهد.
تمام مراكز درآمدی مساوی و يا بالاتر از رتبه سازماني مديری اقوت واجد شرايط دريافت پورسانت نسلي می باشند.


نسل اول - نسل اول هر مركز درآمد، شامل همه مراكز درآمدی زيرمجموعه يك مركز درآمد به سمت پايين است تا جايی كه مركز درآمدی با رتبه مساوی يا بزرگتر از رتبه سازمانی مدير ياقوت قرار دارد و شامل آن مركز درآمد نيست.
 به عبارت ساده تر- نسل اول: همه افراد زيرمجموعه يك مركز درآمد از خود آن مركز درآمد تا جايی كه به مركز درآمدی برسد كه رتبه مساوی يا بيشتر از رتبه سازمانی مدير ياقوت داشته باشد و آن مركز درآمد را شامل نشود.

نسل دوم شامل همه مراكز درآمدی از يك شاخه زيرمجموعه هر مركز درآمد از جايی كه مركز درآمد با رتبه
مساوی يا بيشتر از رتبه سازمانی مدير ياقوت باشد تا جايی كه مجددا يك رتبه بيشتر يا مساوی رتبه سازمانی مدير ياقوت وجود داشته باشد، و آن را شامل نشود.صفحه 4از 11
تعاريف نسل اول و نسل دوم براي ساير نسلها نيز در طرحهای پرداخت پورسانت ادامه پيدا مي كند.
لازم به ذكر است حجم فروش شخصی، در نسل اول توزيع كننده محاسبه مي شود.


فشرده سازي : به فرآيندی گفته می شود كه در آن مراكز درآمد غير فعال به طور موقت از زيرمجموعه با هدف انجام محاسبات پاداش حذف می شوند. مراكز درآمد فعال به سمت بالا براي اشغال موقعيت مراكز درآمد غير فعال حركت می كنند. اين فرآيند به طور موثری نقاط مرده را از سازمان حذف كرده و بيشترين حجم را برای پرداخت كميسيون فراهم مي كند. در صورت عدم شرط واجد شرايط بازاريابی در مجموعه در طول يكماه جايگاه شخص غير فعال خواهد شدو بازارياب هاي فعال با انجام فشرده سازي مستحق دريافت پورسانت خواهند شد. مقدار حجمی كه منجر به فشرده سازی می شود مبلغ 100,000تومان در ماه مي باشد. در اين طرح پرداخت پاداش، يك توزيع كننده، زمانی به عنوان فعال شناخته می شوند كه سفارش خريداری شده در
دوره پرداخت پاداش جاري، بيشتر از 100,000تومان باشد. در صورتی كه در سطوح مابين دو توزيع كننده فعال مراكز درآمد غير فعال با سفارش ماهيانه كمتر از 100,000تومان وجود داشته باشد، جهت پرداخت بيشترين كميسيون چند سطحی به توزيع كنندكان، حجم فروش شخصي لايه های غير فعال به حجم فروش توزيع كننده سطح پايين تر اضافه مي گردد تا تمام لايه ها حجم فروشی بالاتر از 100,000تومان داشته باشند.


رتبه : يك رتبه، معيار دستيابی به مزايا و شايستگی ها در ساختار پرداخت پاداش است. مراكز درآمد بايد شرايط لازم براي دريافت مزاياي مرتبط با يك رتبه در طول دوره پرداخت پاداش را كسب نمايند.


امتياز محصول : PVهر محصول داراي امتيازی مي باشد كه محاسبه رتبه ها براساس آن انجام می شود.
امتياز دقيق محصولات طبق جدولی به توزيع كنندگان ارائه می گردد.

امتياز تجاري : CVعددی است كه محاسبه پاداش ها براساس آن انجام مي شود و مقدار آن 1000توماناست.
امتياز شخصي : PPV برابر است با امتياز كل محصولاتی كه توسط توزيع كننده فروخته می شود.

امتياز گروهي : GPVبرابر است با امتياز شخصی توزيع كننده به علاوه امتياز كل گروه فروش وی.صفحه 5از 11
توزيع كننده فعال: يك مركز درآمد زمانی فعال است كه حجم سفارش آن در دوره حاضر پرداخت پاداش بيشتر از 100,000تومان باشد.

شاخه : هر شاخه با يك توزيع كننده در خط مقدم توزيع كننده اصلی آغاز می شود در واقع هر شاخه شامل يك توزيع كننده در سطح اول و تمام توزيع كنندگان زير مجموعه اش می باشد. براي مثال اگر توزيع كننده A پنج توزيع كننده در سطح اول خود دارد پس او داراي پنج شاخه است. توزيع كننده B يكی از توزيع كنندگان سطح اول توزيع كننده A است. توزيع كننده Bو كل زير مجموعه او، يك شاخه براي توزيع كننده A محسوب مي شود.
شاخه فعال : هر شاخه كه حداقل داراي يك توزيع كننده فعال باشد بدون در نظر گرفتن جايگاه و سطح آن توزيع كننده، يك شاخه فعال محسوب مي شود.
حجم شاخه : حجم امتياز گروهی در هر شاخه كاري يك توزيع كننده، حجم شاخه را تعيين مي كند.
قيمت خرده فروشي : قيمتی كه توزيع كننده بابت فروش محصولات از مصرف كننده دريافت مي كند.
قيمت توزيع كننده: قيمتی كه توزيع كننده محصولات را از شركت خريداري مي كند.
تخفيف خرده فروشي : تفاوت سود بين قيمت توزيع كننده و قيمت خرده فروشی.
صفحه 6از 11
طرح پرداخت پاداش (Compensation Plan)

1.تخفيف خرده فروشي :

تخفيف خرده فروشی براي تمامی مقادير خريداری شده به ميزان ثابت % 5 در نظر گرفته شده است. براي مثال اگر توزيع كننده اي به ميزان 100,000تومان از محصولات شركت را خريداري نمايد می تواند اين محصولات را به قيمت 95,000 تومان به مصرف كننده نهايی عرضه كند و 5000 تومان تخفيف دريافت كند.
 

2.پاداش چند سطحي :
با توجه به اهميت اين بخش و جايگاه ويژه ای كه در روند رشد و كسب درآمد يك توزيع كننده دارد، توضيحاتی جهت درك بهتر اين طرح داده می شود. طرح پاداش چند سطحی شركت به صورت پلكانی و نزولی در نظر گرفته شده است. توزيع كنندگان با ارتقاء به رتبه های بالاتر و كسب شرايط لازم، مي توانند از تعداد سطوح بيشتری از زير مجموعه های خود كسب درآمد نمايند. پاداش چند سطحی در اولين رتبه خود % 14در يك سطح و در بالاترين ميزان پرداخت % 47 در 7سطح را شامل می شود.


رتبه بندی ها و شرايط احراز هر رتبه :
شروع كننده : حداقل 20,000 تومان سفارش شخصی
مشاور: حداقل 100,000تومان سفارش شخصی
مشاورارشد : يك شاخه فعال - بدون در نظر گرفتن امتياز گروهی (GPV)
مشاور ممتاز: دو شاخه 200امتيازي– (امتياز گروهی GPVمورد نياز 800امتياز)
حامي برنز : سه شاخه فعال 200امتيازي – (امتياز گروهی GPVمورد نياز 2000امتياز)
حامي نقره : سه شاخه فعال 400امتيازي – (امتياز گروهی GPVمورد نياز 4000امتياز)
حامي طلا : چهار شاخه فعال 600امتيازي- (امتياز گروهی GPVمورد نياز 6000امتياز)
تخفيف خرده فروشی %5
صفحه 7از 11
حامی پلاتينيوم : چهار شاخه ي فعال 800امتيازی- امتياز گروهی (GPVمورد نياز 8000ا متياز)
مدير ياقوت : چهار شاخه فعال 1000امتيازی- (امتياز گروهی GPVمورد نياز 10,000امتياز)
مدير ياقوت كبود : دو شاخه ی مشاور ممتاز و بالاتر– چهار شاخه ی حامی برنز و بالاتر- (امتياز گروهی GPVمورد نياز 24,000امتياز)
مدير زمرد : چهار شاخه ی حامی برنز و بالاتر – دو شاخه ی حامی طلا و بالاتر- امتياز گروهی
(GPVمورد نياز 60,000امتياز)
راهبر الماس : دو شاخه ی حامی برنز و بالاتر – دو شاخه ی حامی پلاتينيوم و بالاتر- دو شاخه ی مدير ياقوت و بالاتر- (امتياز گروهی GPVمورد نياز 150,000امتياز)
راهبر الماس آبی : چهار شاخه ی حامی نقره و بالاتر- دو شاخه ی مدير ياقوت و بالاتر – دو شاخهی مدير ياقوت كبود و بالاتر – (امتياز گروهیGPVمورد نياز 350,000امتياز)
راهبر الماس سرخ : چهار شاخه ی حامی نقره و بالاتر – دو شاخه مدير ياقوت و بالاتر – دو شاخه
مدير ياقوت كبود و بالاتر – دو شاخه ی مدير زمرد و بالاتر-( امتياز گروهی GPVمورد نياز 750,000امتياز)
راهبر الماس سياه: شش شاخه ی حامی نقره و بالاتر – دو شاخه مدير ياقوت كبود و بالاتر – دو شاخه ی مدير زمرد و بالاتر – دو شاخه ی راهبر الماس و بالاتر - (امتياز گروهی GPVمورد نياز
امتياز1,500,000)
باشگاه سفيران : توضيح در بخش پاداش باشگاه سفيران طرح پاداش چند سطحی و شرايط هر رتبه براي كسب پاداش های مربوطه به ترتيب در جدولهای 1و2
ارائه شده است:

جدول 1

 

جدول 2

 


نكته: از رتبه ی سازمانی مدير ياقوت كبود قانون بيشينه ی حجم شاخه لحاظ می گردد. بر اين اساس تنها %70از امتياز گروهی لازم براي يك رتبه می تواند در يك شاخه قرار گيرد و لازم است كه حداقل %30از امتياز لازم در ساير شاخه ها به غير از بزرگترين شاخه قرار گيرد. هدف از اين نكته جلوگيري از حركت صرفا در عمق گروه بدون حمايت و مشاكرت مي باشد و ايجاد انگيزه در گسترش عرضی و حمايت و مشاركت در گروه فروش مي باشد.

3- پاداش نسلي :

اين طرح در ادامه طرح پورسانت چند سطحی و برای كسب درآمد از لايه های عميق تر و حجم فروش سازمانی در نظر گرفته شده است. اين طرح به مانند طرح پورسانت چند سطحی به صورت پلكانی طراحی گرديده است تا ضمن رعايت سقف مجاز پرداخت پورسانت، امكان دريافت پورسانت بيشتر براي توزيع كنندگان تمام وقت را فراهم نمايد. با توجه به تعريف نسل در بخش تعاريف، هر توزيع كننده كه به رتبه سازمانی مدير ياقوت دست پيدا مي كند يك نسل را تشكيل می دهد و مجموعه وی از توزيع كنندگان هم رتبه در شاخه های بالاتر از خود متمايز می شود.
پورسانت نسلی از رتبه سازمانی مدير ياقوت در اختيار توزيع كنندگان قرار می گيرد. در اولين رتبه اين طرح توزيع كنندگان مدير ياقوت قرار دارند كه از تمام سازمان فروش خود در نسل اول زير دست خود %7پورسانت دريافت می كنند. روند صعودی و افزايش تعداد نسل های قابل دريافت پورسانت تا رتبه راهبر الماس سياه ادامه دارد. توزيع كنندگان داراي رتبه سازمانی راهبر الماس سياه می توانند تا پنج نسل از زير مجموعه های خود و مجموعا تا %29 پورسانت دريافت كنند.
طرح پورسانت نسلی پاداشهای قدرتمندی هستند زيرا بر روی عمق زيرمجموعه ها پورسانت پرداخت می كنند. پتانسيل واقعی كسب درآمد در طرحهای پرداخت پورسانت از طريق توانايی كسب درآمد در تعداد زيادی از سطوح زيرمجموعه ممكن خواهد بود. طرح پورسانت نسلی و شرايط هر رتبه براي كسب پورسانت های مربوطه در جدول زير ارايه می شود :

4-پاداش حجمی :
هر توزيع كننده بعد از رسيدن به رتبه ی سازمانی راهبر الماس و بالاتر حائز شرايط دريافت پاداش فروش گروهی مي باشد. پاداش فروش گروهی شامل درصد مشخصی از مجموع امتيازات گروهی (GPV) يك توزيع كننده وی می باشد. درصدهای مربوطه به شرح زير است:

 لازم به ذكر است كه هر راهبر واجد شرايط دريافت پاداش فروش گروهی درصورت رسيدن به اولين رتبه واجد شرايط در زير مجموعه خود، تفاضل پاداش حجمی دو رتبه رو دريافت مي كند و به محض رسيدن به راهبر هم رتبه با خو،د پاداشی از آن شاخه دريافت نمی كند و درصد پاداش مربوطه به راهبر بعدی در آن شاخه تعلق مي گيرد.

 

5- پاداش مشاركت راهبري :

اين پاداش ويژه به چهار رتبه سازمانی راهبر الماس – راهبر الماس آبی – راهبر الماس سرخ و راهبر الماس سياه تعلق می گيرد. توزيع كنندگانی كه به اين چهار رتبه سازمانی نائل می شوند، می توانند در %10مجموع امتيازات فروخته شده در يك ماه شركت سهيم باشند. هر رتبه سازمانی داراي امتياز و سهم مربوط به خود می باشد در پايان هر ماه و بعد از تعين تعداد توزيع كنندگان واجد شرايط و مجموع سهام آنها و همچنين محاسبه ريالي %10حجم فروش شركت، ارزش هر سهم تعيين می گردد و در نهايت به هر توزيع كننده با توجه به ميزان سهام مربوط به رتبه اش پاداش مشاركت راهبری پرداخت می گردد.

 


صفحه 11از 11
اين پاداش به پاس مداومت و تلاش مستمر و همراهی با شركت در اختيار راهبران سازمان های فروش قرار می گيرد.
باشگاه سفيران راهبرانی كه بتواند به رده الماس سياه دست يابند و حائز شرايط تعيين شده گردند به باشگاه سفيران شركت خواهند پيوست .
سفير يك ستاره : راهبری كه بتواند 3بار رده الماس سياه را كسب نمايد و حداقل يك بار حجم مجموعه ای بيشتر از 5,000,000 امتياز كسب نمايد يك بار پاداشی به مبلغ 100,000,000تومان دريافت می كند.
سفير دو ستاره : راهبری كه بتواند 6بار رده الماس سياه را كسب نمايد و حداقل يك بار حجم مجموعه ای بيشتر از 10,000,000امتياز را كسب نمايد يك بار پاداشي به مبلغ 200,000,000تومان دريافت می كند .
سفير سه ستاره : راهبری كه بتواند 9بار رده الماس سياه را كسب نمايد و حداقل يك بار حجم مجموعه اي بيشتر از 25,000,000امتياز را كسب نمايد يك بار پاداشی به مبلغ 500,000,000تومان دريافت می كند .
سفير خورشيد : راهبری كه بتواند 12بار رده الماس سياه را كسب نمايد و حداقل يك بار حجم مجموعه ای 50,000,000امتياز را كسب نمايد يك بار پاداشی به مبلغ 1,000,000,000تومان دريافت می كند .
نكته : سفيران شركت به عنوان اعضاي اصلي شركت ميتوانند به صلاحديد مديريت در تصميم گيريهای آينده نقشی تاثيرگزار داشته باشند .
الماس 1سهم
الماس ابی 2سهم
الماس سرخ 4سهم
الماس سياه 8سهم

فعالیت شرکت بازاريابی "عطا تجارت گستر کارنو" بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه موضوع مواد (2) ، (12) و تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.

          

دفتر مرکزی: کیلومتر 15جاده مخصوص کرج - خیابان 53 - نبش خیابان دوم پلاک 23

02144180196

02142035161 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به عطاکو می‌باشد.

لطفا چند لحظه صبر کنید

پیام

پیام

پیام

پیام

Top